FAQ

FAQ

TARIEVEN

Alta Advocaten past de tarieven toe die werden goedgekeurd door de Orde van Advocaten van de Balie Limburg.

De factuur bestaat enerzijds uit erelonen, namelijk de vergoeding voor de diensten die het kantoor levert en anderzijds uit de kosten. Dit zijn de uitgaven die het kantoor maakt voor rekening van de cliënt in diens dossier.

Het ereloon wordt berekend op basis van de effectief gepresteerde uren die onder meer kunnen bestaan uit consultaties, de studie van het dossier, het opstellen van een advies, het opstellen van conclusies, pleidooien in de rechtbank,...

De gerechtskosten moeten steeds voorgeschoten worden door de eisende partij. De rechtbank bepaalt wie deze kosten uiteindelijk dient te betalen.

BEREKENINGSWIJZE

Tijdens het eerste vrijblijvende gesprek zal er steeds duidelijk aan de cliënt worden toegelicht op welke manier er door het kantoor zal gefactureerd worden.

Voor de begroting van het ereloon kunnen drie berekeningswijzen worden gehanteerd: hetzij een berekening per gepresteerd uur, hetzij een berekening naargelang de waarde van de zaak (de cliënt betaalt een bepaald percentage), hetzij de betaling van een vast bedrag.

De in rekening te brengen kantoorkosten omvatten dactylografie, fotokopieën, verplaatsingskosten alsook de gerechtskosten.

Sedert 1/1/2014 zijn de diensten van advocaten onderworpen aan de BTW met als gevolg dat onze tarieven met 21 % BTW worden vermeerderd.

De volledige tekst van onze kantoortarieven kan op eenvoudige aanvraag worden overgemaakt. Deze tarieven kunnen in samenspraak met de cliënt nog worden aangepast.

RECHTSBIJSTAND

Verder is het mogelijk dat uw zaak volledig gedekt wordt door een verzekering "rechtsbijstand" waardoor al uw advocatenkosten betaald worden door uw rechtsbijstandverzekeraar.

Zo kan rechtsbijstand worden verzekerd door een aparte polis (de zogenaamde rechtsbijstandverzekering) dan wel door een aanvullende polis op een andere verzekering, zoals bij een autoverzekering of een familiale verzekering.

Krijgt u bijvoorbeeld een dagvaarding voor de Politierechtbank wegens een verkeersinbreuk (alcoholintoxicatie, overdreven snelheid,...) in de bus, weet dan dat uw autoverzekering doorgaans voorziet in de vrije keuze van een advocaat voor uw verdediging voor de Politierechtbank. Uw verzekering betaalt in dergelijk geval alle advocatenkosten.

Ons kantoor bekijkt graag geval per geval of u in een bepaalde situatie aanspraak kan maken op rechtsbijstand voor uw zaak.

PRO DEO

Bij Alta Advocaten zijn we het er over eens dat iedereen een adequate rechtsbijstand verdient. Daarom behandelt het kantoor eveneens pro deo dossiers. Afhankelijk van je inkomen, is het pro deo statuut geheel of gedeeltelijk gratis. Bent u niet zeker of u in aanmerking komt voor pro deo? Twijfel niet om ons te contacteren.

WETTELIJKE BEPALINGEN

 • Alta Advocaten is een associatie die als handelsbenaming Alta Advocaten heeft en bestaat uit advocaten die in eigen naam of via een vennootschap in België zijn ingeschreven, meer bepaald aan de Balie van Limburg.
 • Alle advocaten voldoen aan de regelgeving opgelegd door de Orde van Vlaamse Balies en de bijzondere goedkeuringen gegeven door de Raad van de Orde van de plaatselijke balie.
 • De zetel van Alta Advocaten is gevestigd te 3520 Zonhoven, Rode Kruisweg 1.
 • Indien er klachten zijn, kunt u steeds contact opnemen via een van de volgende methodes: tel.: 0497 66 33 45 / e-mail: info@alta-advocaten.be / contactformulier op www.alta-advocaten.be / per post: Rode Kruisweg 1, 3520 Zonhoven.
 • De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaten is verzekerd via de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Vlaamse Balies bij de NV Amlin Europe, gevestigd te 1210 Brussel, Koning Albert II-Laan 9.
 • De makelaar van de advocaten in het kader van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering is Vanbreda Risk en Benefits NV, Plantin en Moretuslei 297, B 2014 Antwerpen - telefoon 0032 (0)3/217.55.72 - fax 0032 (0)3/236.16.80 - www.vanbreda-riskandbenefits.be.
 • De advocaten zijn verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid per schadegeval, waarbij de aansprakelijkheid beperkt is tot een bepaald bedrag conform de hieromtrent geldende polisvoorwaarden. Art. 74 van de Codex Deontologie van de Orde van Vlaamse Balies voorziet het volgende: "De advocaten en samenwerkingsverbanden mogen hun beroepsaansprakelijkheid tegenover cliënten beperken, maar die beperking mag niet lager zijn dan het bedrag van de basisdekking van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde. De beroepsaansprakelijkheid kan worden beperkt door afspraken met cliënten of door de uitoefening van het beroep in het kader van een burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De advocaat kan de vrijstelling nooit ten laste leggen van de cliënt."
 • De polissen bieden dekking voor de gevolgen van de daden gepleegd in de hele wereld voor activiteiten uitgeoefend vanuit het in België gevestigde kantoor, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polissen.
 • Alle advocaten oefenen hun praktijk uit in België en zijn ingeschreven aan de Balie van Limburg. Voor de diensten nader omschreven op de website kan u bij hen terecht. Alle advocaten zijn, als advocaat ingeschreven aan de Balie te Limburg, onderworpen aan de Reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de Balie te Limburg die geraadpleegd kunnen worden op www.juridischlimburg.be.
 • Identificatieplicht: De Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme houdt sedert februari 2004 een identificatieplicht in evenals een meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. Advocaten zijn sindsdien onder meer wettelijk verplicht hun cliënten te identificeren en het bewijs van deze identificatie te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover cliënten natuurlijke personen, rechtspersonen als vertegenwoordigers ervan.
 • In geval van geschillen is het Belgisch recht van toepassing. Partijen zullen ernaar streven hun eventuele geschillen in der minne te regelen. Behoudens met de cliënt overeengekomen afwijking zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd, onverminderd het recht voor Alta Advocaten om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt.